Son güncellenme :25.04.2017 10:23

Anasayfa > Anasayfa > MEB YENİ DÜZENİ KURMAYA REHBER ÖĞRETMENLİKLE Mİ BAŞLIYOR?

25.04.2017 Sal, 10:23

MEB YENİ DÜZENİ KURMAYA REHBER ÖĞRETMENLİKLE Mİ BAŞLIYOR?

MEB YENİ DÜZENİ KURMAYA REHBER ÖĞRETMENLİKLE Mİ BAŞLIYOR?

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ taslak yönetmeliği hazırlandığı, ilgili yönetmeliğin imza aşamasında olduğu, Rehber Öğretmenlerin çalışma saatlerinin arttırılacağı, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri biriminin Rehberlik Hizmetleri olarak değişeceği yönünde bilgilere ulaşılmıştır.

Bu bilgiler doğrultusunda;

Rehberlik ve Psikolojik Danışma servisleri okullarda sorun oluşmasını engelleyen, bu nedenle önleyici tedbirler alan, sorun yaşandığında ise en az hasarla sürecin tamamlanmasını sağlayan birimlerdir. Eğitim sisteminin özel ve ana hizmet birimidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde okulların Rehberlik ve Psikolojik Danışma servislerinin kadrosu alan mezunlarından oluşturulması gerekmektedir.

Hazırlanan taslak yönetmeliğin yürürlüğe girmesi halinde;

  • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine alanında uzman olmayan kişilerin atanmasının önü açılacaktır.

Anayasa Mahkemesi, “hukuk devleti” ilkesini; hukuk güvenliği, kamu yararı, yasaların öngörülebilir olmaları ölçütleriyle birlikte açıkladığı kararında şu tespitlerde bulunmuştur: “Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, her eylem ve işlemi hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu güçlendirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumları benimsemeyen, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, yasaların üstünde Anayasa’nın ve yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri bulunduğu bilincinde olan devlettir.” demektedir. (Anayasa Mahkemesi’nin 28.1.2004 Tarihli ve 2003/86 Esas, 2004/6 Karar sayılı Kararı, Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi, Sayı:40, 2. Cilt, Ankara-2005, sh.486).

Yapılacak yeni düzenlemenin hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil etmemesi ve alan uzmanı olmayan branşlardan Rehber Öğretmenliğe atama yapılmaması, liyakat ilkesinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

  • Eğitim öğretim hizmetlerindeki birçok sorun ve sıkıntıya rağmen, görevlerini nitelikli yapan eğitimcilerin çabaları ile olumlu çalışmalar yapan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri birimleri nitelik kaybına uğrayacaktır.
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri mesleğinin genel disiplininin değiştirilmesi, ayrıca mesleğin asıl amacı ve içeriği ile bağdaşmayan otorite figürü verilmesi, mesleği sıradanlaştıracak ve amacı dışında uygulamalara yönlendirecektir. Öğretmen ve öğrenciyi karşı karşıya getirecektir.
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri biriminde çalışan eğitimcilerin çalışma şartları ve özlük hakları korunmalı ve yasal düzenlemelere aykırılık teşkil etmemesi temel şart olmalıdır.

Bütün bunların yanı sıra Anayasa’nın “Zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 18. maddesi şöyledir;

 “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar; olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz.”

Ayrıca; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 4. maddesi şöyledir:

“1. Hiç kimse köle ya da kul durumunda tutulamaz.

 2. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz….”

Yapılacak düzenlemelerin hukuksal düzenlemelere aykırı olması kabul edilemez. Anayasa Mahkemesi defaten “zorla çalıştırma ve angarya” hususunda çeşitli kararlara imza atmıştır.

Ülke genelinde son yıllarda yaşanan istismar vakaları Rehberlik ve Psikolojik Danışma birimleri tarafından ortaya çıkarılmış ve önleyici tedbirler alınmıştır. Psikolojik Danışma Hizmetlerinin evrensel düzeyde belli ilkeleri (gizlilik vb.) vardır. Bu hizmetlerin sadece yönlendirme ile sınırlandırılması doğru değildir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma, öğretmenlik dışında alan uzmanlığı gerektirmektedir. Rehber öğretmenlere otorite rolü verilmesi güvenilirliğini zedeleyecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanması planlanan yönetmeliğin mevzuata uygun olması, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinde görev yapan öğretmenlerin meslek tanımlarının değiştirilmemesi ve öğrencilerin üzerinde otorite figürü rolü verilmemesi gerekmektedir. Aksi bir düzenleme nitelik kaybına yol açacaktır. Okullarda oluşan çalışma iklimini bozacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı düzenlemeyi yürürlüğe koymamalıdır. Eğitim-İş olarak düzenlemenin yürürlüğe girmemesi için Bakanlık nezdinde her türlü girişimde bulunacağız, dayatmacı yaklaşım devam ettiği taktirde sendikal ve hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Bu yazıyı paylaş

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

*